Логове на електронната поща

  • Можете да търсите информация в логовете на пощенския сървър на страницата Логове -> E-mail логове в Контролния панел на хостинг акаунта си. Тези логове съдържат информация за всички съобщения, които са доставени от нашите сървъри.Повече информация за формата на логовете има в статията Формат на логовете на електронната поща.